Používáme cookies proto, abychom e-shop přizpůsobili Vám na míru. Bližší informace najdete zde.

Odeslání objednávky

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá výše zmíněná ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou při objednávce u zboží a nebo sdělenou prodejcem telefonicky.

Odeslanou objednávkou (kupní smlouva) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Záruční podmínky

Při vyřizování reklamací postupujeme podle příslušných ustanovení NOZ č.89/2012/ Sb a zákona č.634/1992 sb., Zákon ochraně spotřebitele.

  • Zboží je možné reklamovat kdykoli na naší internetové adrese: info@piransport.cz, pomocí vyplněného formuláře, který najdete jako přílohu potvrzení objednávky nebo v této sekci dole v příloze PDF.
  • Záruční list výrobce – jako záruční list slouží doklad o koupi zboží.
  • Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
  • Záruční lhůta na zakoupené zboží je 24 měsíců od data převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Jako záruční list slouží doklad o koupi zboží. Pro posouzení reklamace je nutné, aby zákazník doručil zboží prodejci. Způsob dopravy a náklady s tím spojené musí být vždy s prodejcem předem dohodnuty. Náklady na toto doručení nese prodejce. K reklamovanému zboží je nutno přiložit, kopii dokladu o nákupu (faktura nebo příjmový doklad) a reklamační formulář, kde je nutno řádně vyplnit veškeré náležitosti formuláře, především pak vadu výrobku, včetně vysvětlení jak vada vznikla.

  • Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající se zavazuje odstranit vadu zboží, které je předmetěm oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho výměnou, opravou nebo vrácením zaplacené kupní ceny. Způsob řešení reklamace bude vždy dohodnut se zákazníkem.
  • Tyto záruční podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce tohoto internetového obchodu v den odeslání elektronické objednávky.
pdf